Tổ Chức

TT Họ và tên Nam sinh Chức vụ Ghi chú
1 Phạn Tuấn An 1981 Hiệu trưởng
2 Trần Xuân Ba 1985 P.Hiệu trưởng
3 Cù Ngọc Mạnh 1980 GV