3

Tu thuật thành tích

Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống: 1.1. Nhận thức tư tưởng, chính trị. – Có lập trường tư tưởng vững vàng. Tuyệt đối trung…